Citi信用卡憑分消費 食買玩行 積分當錢使

Citi信用卡憑分消費
食買玩行 積分當錢使

Citi信用卡憑分消費食買玩行 積分當錢使

Citi已經超越一個mobile app,連繫全港各大商戶,俾您可以喺各大數碼平台購物時直接用Citi Pay with Points、Shop with Points或Points Conversion積分兌換,跳入您嘅數碼生活圈,圍住您生活轉!照顧到您食、買、玩、行嘅需要,俾您可以輕鬆憑分消費。

 • Agoda指定連結預訂酒店享低至88折
 • 用Citi Pay with Points 憑分消費 專享酒店自助餐低至買1送1
食買玩行 熾熱優惠

憑積分消費更可享超荀優惠,以後食買玩行您都可輕鬆憑分消費!

低至買一送一:

憑分消費
網上商戶
您於參與商戶的網上平台消費後,可無縫直接使用Citi Pay with Points以 積分抵銷簽賬,過程中無須離開該網上平台。

參與商戶:

只需3步,即可Pay with Points憑分消費!

 • 憑指定Citi信用卡^^簽賬後立即體驗
  Pay with Points憑分消費
 • 進行身份驗證
 • 選擇您想兌換的金額,立即兌換,憑分抵銷簽賬!

以上版面及數字只供參考

什麼是Citi Pay with Points憑分消費 - 商戶網上平台服務?

Citi Pay with Points憑分消費- 商戶網上平台服務是一個讓您可使用積分抵銷於參與商戶的網站或手機應用程式所作的合資格簽賬的服務。本服務僅適用於花旗銀行(香港)有限公司發行的Citi Ultima信用卡, Citi Prestige 信用卡, Citi PremierMiles 信用卡, Citi Rewards 信用卡, Citi 金卡及 Citi 普通卡(「認可信用卡」) 之主卡客戶。

有哪些商戶的網上平台可使用該服務?

Citi Pay with Points憑分消費 - 商戶網上平台服務如何運作?

 • 當認可信用卡主卡客戶成功於HKTVmall網上平台完成HK$10或以上之合資格交易後,或於東瀛遊、英皇戲院、豐澤、百佳網上超級市場或屈臣氏網上平台完成HK$50或以上之合資格交易後,客戶將可於參與商戶的網上平台直接使用Citi Pay with Points憑分消費服務。
 • 客戶需於每一個參與商戶的網上平台驗證身份以登記使用Citi Pay with Points憑分消費服務。步驟如下:
  • 客戶需輸入於花旗銀行最新登記的手機號碼(注:欲於東瀛遊及英皇戲院網上預訂使用該服務,客戶需額外輸入認可信用卡最後4位數字);
  • 客戶需於手機號碼收取一次性密碼;
  • 客戶需輸入一次性密碼以驗證身分。
 • 登記完成後,客戶即可選擇希望以積分兌換的交易金額。每次兌換的金額可高達該項簽賬金額之全數(需視乎持卡人積分結餘為準)或低至每次兌換的最低金額(取決於Citi Pay with Points憑分消費兌換網頁上顯示的最低所需積分),並點選「立即兌換」。
 • 兌換一旦成功,客戶將收到確認通知。該項兌換將會在7天內增至認可Citi信用卡之主卡賬戶內,且於下一個月結單周期中顯示。

Citi Pay with Points憑分消費- 商戶網上平台服務的積分兌換比例如何?

積分兌換率隨參與信用卡類別、參與商戶及商戶類別而異,並會不定時作出更改。適用之積分兌換及抵銷金額,會以兌換時透過參與商戶網上平台之Citi Pay with Points網頁所顯示的為準。

Citi Pay with Points憑分消費- 商戶網上平台服務會否收取費用?

Citi Pay with Points憑分消費- 商戶網上平台服務並不額外收費。

我需要於交易後立即兌換嗎?

是的,客戶需於進行合資格交易後立即根據指示使用Citi Pay with Points憑分消費-商戶網上平台服務。一旦離開登記或兌換頁面後,將不能重返以Citi Pay with Points憑分抵銷是次簽賬。

兌換何時且以何種形式顯示於我的賬戶中?

兌換成功確認將於兌換完成時顯示,兌換金額將以信用額形式於下一個賬單周期顯示。

我有數張認可信用卡,我需要於每一個參與商戶的網上平台登記每一張認可信用卡以使用Citi Pay with Points憑分消費- 商戶網上平台服務嗎?

是的,客戶需要於每一個參與商戶的網上平台登記每一張認可信用卡以登記使用Citi Pay with Points憑分消費服務。客戶可於參與商戶網上平台使用認可信用卡支付合資格交易後進行登記。

花旗客戶服務可否幫我兌換?

不可以。請依Citi Pay with Points憑分消費 - 商戶網上平台兌換頁面之指示登記,並選取兌換金額。

備註:

1. Citi Pay with Points 憑分消費只適用於指定Citi信用卡之主卡客戶。
2. 積分兌換率隨指定信用卡類別、指定商戶及商戶類別而異,並會不定時作出更改。適用之積分兌換及抵銷金額,會以兌換時Citi Pay with Points憑分消費網站所顯示的「所需積分」為準。
^^ 只適用於花旗銀行(香港)有限公司所發行之Citi Ultima信用卡、Citi Prestige信用卡、Citi PremierMiles信用卡、Citi Rewards信用卡、Citi金卡及Citi普通卡之主卡客戶。不適用於Citi Cash Back 信用卡 、Citi Clear Card、Citi八達通信用卡、Citi Cash Back American Express® Card及所有Citi附屬卡和Citibank ®提款卡
agoda 直接使用Citi積分預訂酒店?憑Citi信用卡經指定連結喺Agoda Rewards 平台預訂酒店,可專享預訂折扣優惠之餘,更可憑Citi Shop with Points選擇「Citi積分+部分房費」的配搭,讓您享受用更少花費,隨心入住心儀酒店的體驗!
立即預訂

Agoda Rewards平台:
指定連結: rewards.agoda.com/citihk

簡易教學:

什麼是Citi Shop with Points憑分消費 - 商戶網上平台服務?

Citi Shop with Points憑分消費 - 商戶網上平台服務是一個讓您可於參與商戶的網站或手機應用程式(如適用) 直接選用Citi積分(「積分」)支付的服務。本服務僅適用於花旗銀行(香港)有限公司發行的Citi Ultima信用卡, Citi Prestige 信用卡, Citi PremierMiles 信用卡, Citi Rewards 信用卡, Citi 金卡及 Citi 普通卡(「認可信用卡」) 之主卡客戶。

有哪些商戶的網上平台可使用該服務?

Agoda Rewards平台: rewards.agoda.com/citihk

Citi Shop with Points憑分消費 於Agoda Rewards平台如何運作?

 • 登入Agoda Rewards平台並登記您的認可信用卡。步驟如下:
  • 客戶需輸入認可信用卡最後4位數字及於花旗銀行最新登記的手機號碼;
  • 客戶需於手機號碼收取一次性密碼;
  • 客戶需輸入一次性密碼以驗證身份。
 • 登記完成後,客戶即可選擇「Citi積分+部分房費」的配搭,房費部分選用Citi積分支付,其餘憑已登記的認可信用卡簽賬支付。
 • 兌換一旦成功,客戶將收到確認通知。

Citi Shop with Points憑分消費- 商戶網上平台服務的積分兌換比例如何?

積分兌換率隨指定信用卡類別而異,並會不定時作出更改。適用之積分兌換及所需積分,會以兌換時透過Agoda Rewards 平台所顯示的為準。

Citi Shop with Points憑分消費- 商戶網上平台服務會否收取費用?

Citi Shop with Points憑分消費- 商戶網上平台服務並不額外收費。

每次進入Agoda Rewards平台使用Citi Shop with Points憑分消費,我都需要登記我的認可信用卡嗎?

是的,每次進入Agoda Rewards平台,您都需要登記您的認可信用卡以使用Citi Shop with Points憑分消費服務。

我能否取消Citi Shop with Points憑分消費之兌換及要求退還積分?

不可以。Citi Shop with Points憑分消費之兌換不得取消。於Agoda Rewards 平台的交易受制於Agoda Rewards 平台的取消及退款政策(rewards.agoda.com/citihk/terms)。如您於任何情況下取消交易或要求退款(如該取消或退款情況適用),您用作兌換的積分將不作退還。

 • 如您取消「可退款房型」,Agoda Rewards 平台會退還簽賬金額以及積分兌換相應的等值金額至您所登記的Citi信用卡賬戶。
 • 如您取消「不可退款房型」,簽賬金額及積分均不被退還。

花旗客戶服務可否幫我兌換?

不可以。請依Agoda Rewards平台之指示登記及使用Citi Shop with Points憑分消費。

備註:

1. Citi Shop with Points 憑分消費只適用於指定Citi信用卡之主卡客戶。
2. 積分兌換率隨指定信用卡類別而異,並會不定時作出更改。適用之積分兌換及所需積分,會以兌換時透過Agoda Rewards 平台所顯示的為準。
^^ 只適用於花旗銀行(香港)有限公司所發行之Citi Ultima信用卡、Citi Prestige信用卡、Citi PremierMiles信用卡、Citi Rewards信用卡(Citi Rewards銀聯信用卡除外)、Citi金卡及Citi普通卡之主卡客戶。不適用於Citi Cash Back 信用卡 、Citi Clear Card、Citi八達通信用卡、Citi Cash Back American Express ® Card及所有Citi附屬卡和Citibank®提款卡
短訊SMS
您於簽賬後將收到短訊通知,只需以手機3 clicks即可憑Citi積分抵銷任何本地簽賬。
 • 憑指定Citi信用卡*於本地任何商戶**簽賬後,您將收到Citi發出之短訊到您已登記的手機號碼++。24小時內按短訊上之連結至「Pay with Points憑分消費」網站。
 • 於「Pay with Points憑分消費」網站自由選擇您想兌換的金額^。
 • 成功憑分抵銷簽賬後+,您會收到即時確認通知。

什麼是Citi Pay with Points憑分消費 – 手機SMS服務?

憑分消費-手機SMS服務是一個讓你使用積分抵銷於指定商戶或指定商戶類別所作的認可交易金額的方式。本服務僅適用於由花旗銀行(香港)有限公司發行的Citi Ultima信用卡、Citi Prestige 信用卡、Citi PremierMiles信用卡、Citi Rewards 信用卡 (Citi Rewards銀聯信用卡除外)、Citi 金卡及 Citi 普通卡基本卡客戶。

Citi Pay with Points憑分消費 – 手機SMS服務如何運作?

 • 當成功完成認可交易時,客戶將收到一則短訊通知交易金額,以及可連接至兌換網頁的連結。
 • 點選兌換網頁連結後,客戶可選擇希望以積分兌換的交易金額。將被扣除的等值積分、可使用的積分餘額,以及交易金額將顯示於兌換網頁。
 • 點選兌換金額後,您可點擊「現在兌換」。之後,兌換成功確認將會顯示。
 • 憑分消費服務短訊內的網頁連結只在24小時內有效。

Citi Pay with Points憑分消費 – 手機SMS服務的積分兌換比例是多少?

積分兌換率隨指定信用卡類別、指定商戶及商戶類別而異,並會不定時作出更改。適用之積分兌換及抵銷金額,會以兌換時透過短訊連結至Citi「Pay with Points憑分消費」網站所顯示的「所需積分」為準。

Citi Pay with Points憑分消費 – 手機SMS服務有費用嗎?

Citi Pay with Points憑分消費 – 手機SMS服務並不設額外收費。

我需要於收到短訊時立即兌換嗎?

Citi Pay with Points憑分消費 – 手機SMS服務於進行指定交易後的24小時內有效,但我們仍建議您於收到短訊時立即進行兌換。

Citi Pay with Points憑分消費 – 手機SMS服務有效期間多長?

Citi Pay with Points憑分消費 – 手機SMS服務於進行指定交易後的24小時內有效。

所作之兌換將於何時及以哪種形式顯示於我的賬戶中?

兌換成功確認將於兌換完成時顯示,兌換金額將以賬單信用額形式顯示於下一個賬單周期。

花旗客戶服務可否幫我進行兌換?

不可以。請點選短訊中的兌換網頁連結,並選擇希望以積分兌換的交易金額,以進行兌換。

為什麼我的朋友收到憑分消費短訊,但我沒收到?

如您尚未選取以短訊接收本行的優惠資訊,請填妥及交回相關表格

 1. 下載並填寫表格
 2. 將填妥的表格交到花旗銀行分行或郵寄到花旗銀行(香港)有限公司 - 香港軒尼詩道郵政信箱20151號

我收到2個憑分消費短訊,怎麼辦?

如果憑分消費短訊尚未失效,且積分餘額足以進行兌換,您仍可以點選兌換網頁連結,並選擇希望以積分兌換的交易金額。

在哪些商戶或商戶類別可以使用Citi Pay with Points憑分消費 – 手機SMS服務?

「Citi Pay with Points憑分消費 – 手機SMS服務」適用於指定信用卡基本卡客戶於本地任何商戶**所作之簽賬。

備註:

1. Citi Pay with Points 憑分消費只適用於指定Citi信用卡之主卡客戶。
2. 積分兌換率隨指定信用卡類別、指定商戶及商戶類別而異,並會不定時作出更改。適用之積分兌換及抵銷金額,會以兌換時Citi Pay with Points憑分消費網站所顯示的「所需積分」為準。
*
Citi Rewards銀聯信用卡除外。優惠只適用於收到短訊之參與Citi信用卡持卡人,詳情請参閱條款及細則。
**
以港幣支付之零售及線上交易。
++
於銀行記錄上的登記手機號碼。
^
每次兌換可高達該項簽賬金額(需視乎持卡人積分結餘為準)及最低金額(取決於Citi憑分消費網站上顯示的最低所需積分)。
+
該項兌換將會在7天内存入參與Citi信用卡之主卡賬戶內,且於下一個月結單周期中予以顯示。
Citi網上理財
您可於Citibank 網上理財憑積分抵銷最近信用卡指定簽賬。

透過桌上電腦/手提電腦登入Citibank 網上理財,使用 Pay with Points輕鬆憑分抵銷簽賬!

 • 透過電腦登入Citibank 網上理財*
 • 選擇您的信用卡然後按"Pay with Points憑分消費"
 • 輸入一次性密碼
 • 剔選您想憑積分抵銷的簽賬,再按繼續
 • 檢視資料,並同意有關條款及細則,再按繼續以完成兌換。回贈將會存入您的信用卡賬戶
*
尚未有網上理財登入賬號及密碼?立即登記

更多精彩獎賞盡在Citi ThankYouSM Rewards!

條款及細則:條款及細則:

「Pay with Points憑分消費–商戶網上平台服務」條款及細則

 • 除特別註明外,Pay with Points憑分消費–商戶網上平台服務(「本服務」)適用於花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」) 所發行的Citi Ultima 信用卡, Citi Prestige 信用卡, Citi PremierMiles 信用卡, Citi Rewards 信用卡, Citi 金卡及 Citi 普通卡 (「認可信用卡」)之主卡客戶 (「客戶」)。Citi Rewards銀聯信用卡不適用於Buys.hk、豐澤、HKTVmall、百佳網上超級市場及屈臣氏之網上平台(定義見條款2)。
 • 除特別註明外,本服務適用於客戶憑認可信用卡於Buys.hk、東瀛遊、英皇戲院、豐澤、HKTVmall、百佳網上超級市場及屈臣氏 (「商戶」)的官方網站或手機應用程式(如適用)(「網上平台」) 的單一淨額簽賬(定義見條款3) (「合資格交易」) 。
 • 單一淨額簽賬」只適用於扣除所有折扣、減價金額及現金券金額後之單一簽賬。所有未誌賬/取消/退款/僞造/未經許可之簽賬均不適用於本服務。
 • 除特別註明外,如欲於商戶網上平台使用本服務,客戶必須提供於花旗銀行最後登記之手機號碼來獲取一次性密碼以便身份驗證。當一次性密碼成功輸人後,客戶身份將被核實及即時可選取Citi積分(「積分」)來兌換金額以完成本服務下的兌換。於客戶相關的同一個商戶會員賬戶下,由相同的認可信用卡作隨後的兌換將不需要再進行身份驗證。
 • 條款4不適用於Buys.hk、東瀛遊及英皇戲院的網上平台。如欲於Buys.hk、東瀛遊及英皇戲院的網上平台使用本服務,客戶必須提供信用卡最尾4位卡號及於花旗銀行最後登記之手機號碼來獲取一次性密碼以便身份驗證。當一次性密碼成功輸人後,客戶身份將被核實及即時可選取Citi積分來兌換金額以完成本服務下的兌換。如客戶提供的認可信用卡賬戶並非合資格交易的簽賬信用卡賬戶,兌換金額將根據下述條款7誌入客戶提供的認可信用卡賬戶,作為該信用卡的賬單信用額,可抵銷合資格交易以外的其他消費。客戶每次兌換均需進行身份核實。
 • 本服務於客戶進行合資格交易後有效。若客戶在自願或非自願(包括但不限於網絡中斷、電子設備故障或商戶網上平台的意外中斷)的情況下退出上述條款4或條款5所列出的任何步驟,客戶將不能繼續本服務並需要在商戶網上平台再次進行合資格交易以享受本服務。
 • 兌換賬單信用額以抵銷合資格交易的積分將於客戶的賬戶結餘中扣除。客戶每次兌換最高可達該項交易金額或可使用之積分餘額(以較低者為準)進行兌換。客戶每次兌換需達最低金額(取決於商戶網上平台上的Citi Pay with Points網頁上顯示最低所需積分)。賬單信用額將於兌換申請日起7日內存入客戶賬戶。
 • 積分兌換率隨指定信用卡類別而異,並會不定時作出更改。適用之積分兌換及抵銷金額,會以兌換時透過商戶網上平台之Citi Pay with Points網頁所顯示的為準。
 • 如手機號碼有所變更,客戶應立即向花旗銀行更新。花旗銀行不就因本服務所造成客戶或任何人的損失或損害承擔任何責任。
 • 本服務不得取消、退還、交換或兌換為現金或其他促銷活動。
 • 如客戶於任何情況下退貨或撤銷合資格交易,相對應的賬單信用額將保留於客戶的信用卡賬戶,而客戶的積分將不作退還。
 • 除特別註明外,本服務受Citi ThankYouSM Rewards條款及細則約束,詳情請瀏覽https://www.citirewards.com/cms/sites/globalrewards-hk-zho/terms-and-conditions.page.

「Shop with Points憑分消費–商戶網上平台服務」條款及細則

 • 除特別註明外,Shop with Points憑分消費–商戶網上平台服務(「本服務」)適用於花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行的Citi普通卡,Citi金卡,Citi Rewards信用卡(Citi Rewards銀聯信用卡除外),Citi PremierMiles信用卡,Citi Prestige信用卡及Citi Ultima信用卡(統稱「認可信用卡」)之主卡客戶 (「客戶」)。
 • 本服務適用於由Rocket Travel, Inc.提供技術支持的Agoda Rewards平台(「Agoda Rewards平台」) 。
 • 客戶憑認可信用卡於Agoda Rewards平台簽賬(「合資格交易」)可選擇使用該認可信用卡的Citi積分(「積分」)進行「Citi Shop with Points憑分消費」兌換 (「兌換」)。
 • 如欲使用本服務,客戶必須提供認可信用卡賬戶最後4位數字及於花旗銀行最後登記之手機號碼來獲取一次性密碼以便身份驗證。當一次性密碼成功輸入後,客戶身份將被核實及即時可使用該信用卡賬戶的積分於Agoda Rewards平台進行兌換。
 • 若客戶在自願或非自願(包括但不限於網絡中斷、電子設備故障或Agoda Rewards平台的意外中斷)的情況下退出上述條款4所列出的步驟,客戶將不能繼續本服務,對此花旗銀行一概不負責。而客戶可重複上述條款4所列出的步驟並再次進行合資格交易以享本服務。
 • 於Agoda Rewards平台兌換所用的積分將於上述條款4客戶提供的認可信用卡賬戶中扣除。客戶每次兌換最高可達該項兌換所需積分(其將於Agoda Rewards平台上顯示)或客戶提供的認可信用卡賬戶可使用之積分餘額(以較低者為準)。
 • 積分兌換率隨指定信用卡類別而異,並會不定時作出更改。適用之積分兌換及所需積分,會以兌換時透過Agoda Rewards 平台所顯示的為準。
 • 如手機號碼有所變更,客戶應立即向花旗銀行更新。花旗銀行不就因本服務所造成客戶或任何人的損失或損害承擔任何責任。
 • 兌換不得取消。
 • 合資格交易受制於Agoda Rewards 平台的取消及退款政策。如客戶於任何情況下取消合資格交易或要求退款(如該取消或退款情況適用),本服務下客戶用作兌換的積分將不作退還。詳情請瀏覽rewards.agoda.com/citihk/terms
 • 除特別註明外,本服務受Citi ThankYouSM Rewards條款及細則約束,詳情請瀏覽www.citirewards.com/cms/sites/globalrewards-hk-zho/terms-and-conditions.page

「Pay with Points憑分消費– 短訊兌換服務」條款及細則

 • Pay with Points憑分消費 – 短訊兌換服務(「本服務」)適用於花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)發行的Citi Ultima 信用卡, Citi Prestige 信用卡, Citi PremierMiles 信用卡, Citi Rewards 信用卡(Citi Rewards銀聯信用卡除外), Citi 金卡及 Citi 普通卡基本卡客戶(「客戶」)(「指定信用卡」)。
 • 本服務適用於本地商戶或商戶類別,且於短訊中列明的認可信用卡交易 (「指定交易」)。本地商戶類別以VISA/MasterCard國際組織的定義及商戶的收單行設定為準。指定簽賬不包括(但不限於)現金透支、銀行費用、信用卡結餘轉賬金額、折現計畫之金額、賬單「分期更好使」計劃、簽賬「分期更好使」計劃、「Quick Cash」套現分期計劃、繳付稅務局之稅項、賭場交易、經Citi PayAll之付款、其他未經許可或有舞弊/欺詐成分之簽賬及指定電子錢包賬戶轉賬或增值交易(包括但不限於Payme、支付寶及微信支付)。花旗銀行保留認定指定簽賬之權利。
 • 如欲使用本服務,客戶需以其於花旗銀行賬戶中登記的手機號碼點選短訊中列明的兌換連結,並選擇欲以Citi ThankYouSM Rewards積分(「積分」)兌換的交易金額。
 • 客戶必須以短訊中列明的認可信用卡中的積分兌換。
 • 本服務以合資格的客戶使用的電信服務業者所能提供的服務範圍為準,並受相關條款及收費所約束。
 • 本服務於客戶進行指定交易後24小時內有效。
 • 兌換賬單信用額以抵銷指定交易的積分將於客戶的賬戶結餘中扣除(「兌換」)。客戶每次兌換最高可達該項簽賬金額或可使用之積分餘額(以較低者為準)進行兌換。客戶每次兌換需達最低金額(取決於Citi Pay with Points憑分消費網站上顯示最低所需積分)。賬單信用額將於換領申請日起7日內存入客戶賬戶。
 • 花旗銀行不保證短訊內容之傳送、正確、及安全。如手機號碼有所變更,客戶應立即向花旗銀行更新。花旗銀行不就因本服務所造成客戶或任何人的損失或損害承擔任何責任,包括但不限於:(a) 短訊未送達,延遲送達,送達錯誤或部分送達; 或 (b) 短訊內容有誤。
 • 本服務不得取消、退還、交換或兌換為現金或其他促銷活動。
 • 如客戶退貨或撤銷指定交易,相對應的賬單信用額將保留於客戶的信用卡賬戶,而客戶的積分將不作退還。
 • 除特別註明外,本服務受Citi ThankYouSM Rewards條款及細則約束,詳情請瀏覽https://www.citirewards.com/cms/sites/globalrewards-hk-zho/terms-and-conditions.page
 • 花旗銀行保留隨時終止本服務及修改其條款及細則之權利而無須另行通知。
 • 花旗銀行不負責一切有關貨品或服務事宜。任何有關貨品或服務之責任,一概由有關商戶負責。
 • 如有任何爭議,花旗銀行保留最終決定權。
 • 如中英文條款有所差異,一概以英文版本為準。

如您尚未選取以短訊接收本行的優惠資訊,請填妥及交回相關表格。


「Pay with Points憑分消費–網上兌換服務」條款及細則

 • 「Pay with Points憑分消費–網上兌換服務」(「本服務」)適用於花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)發行的Citi Ultima 信用卡, Citi Prestige 信用卡, Citi PremierMiles 信用卡, Citi Rewards 信用卡, Citi 金卡及 Citi 普通卡基本卡客戶 (「客戶」)(「指定信用卡」)。
 • 客戶須於Citibank網上理財兌換。
 • 客戶的ThankYouSM會員賬戶及信用卡賬戶於使用本服務時,均須有效。
 • 以本服務兌換之賬單信用額(「賬單信用額」)僅適用於最多過去60日內,客戶於指定信用卡所作之目前月結單期間及未出賬之認可簽賬(「指定簽賬」)。暫時性授權之簽賬不適用本服務。
 • 指定簽賬不包括(但不限於)現金透支、銀行費用、信用卡結餘轉賬金額、折現計畫之金額、賬單「分期更好使」計劃、簽賬「分期更好使」計劃、「Quick Cash」套現分期計劃、繳付稅務局之稅項、賭場交易、網上繳款、未誌賬/已取消/已退款之交易、經Citi PayAll之付款、其他未經許可或有舞弊/欺詐成分之簽賬及指定電子錢包賬戶轉賬或增值交易(包括但不限於Payme、支付寶及微信支付)。花旗銀行保留認定指定簽賬之權利。
 • 客戶選擇兌換賬單信用額的ThankYouSM Rewards積分(「積分」)將於客戶的指定信用卡賬戶結餘中扣除。客戶可以於可用積分內選擇欲兌換之指定簽賬。賬單信用額將於換領申請日起2個工作日內存入客戶賬戶。
 • 賬單信用額將會在客戶的下一個月結單周期中予以顯示,本服務無法抵銷當月之最低應付餘額或賬面餘額。客戶仍必須依信用卡合約按月支付當月之最低付款額。
 • 客戶僅可抵銷指定簽賬之總金額。部分抵銷不予適用。
 • 使用本服務無須支付費用。
 • 花旗銀行有權隨時設定本服務之最高及/或最低積分兌換限制。
 • 花旗銀行有權隨時更改本服務之積分兌換比例。
 • 使用本服務兌換的賬單信用額不得取消、退還、交換或兌換為現金或其他促銷活動。
 • 如客戶退貨或撤銷指定簽賬,相對應的賬單信用額將保留於客戶的信用卡賬戶,而客戶的積分將不作退還。
 • 花旗銀行保留隨時終止本服務及修改其條款及細則之權利而無需另行通知。
 • 除特別註明外,本服務受Citi ThankYouSM Rewards條款及細則約束,詳情請瀏覽 https://www.citirewards.com/cms/sites/globalrewards-hk-zho/terms-and-conditions.page.
 • 如有任何爭議,花旗銀行保留最終決定權。
 • 如中英文條款有所差異,一概以英文版本為準。