反應熱烈,送您加碼全港Shell油站優惠!
喺任何一間Shell油站入油每滿HK$400,送您額外HK$60汽油。入油兼嘆埋個洗車優惠,延長臭氧車廂空氣淨化服務俾您,幫座架洗白白!再用Pay with Points 憑分消費短訊兌換服務抵銷喺Shell油站嘅任何簽賬,可享超筍低至7折積分兌換率!畀您繼續賺盡啲,慳多啲!

全新優惠1:送您額外HK$60汽油

推廣期:2020年11月1日至12月31日

11/1 - 12/31
喺任何一間Shell油站用Citi信用卡
惠顧汽油每滿HK$400

即可額外獲贈價值
HK$60之同等汽油
(每次交易最多可獲高達HK$120)

 1. 優惠只適用於花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行之Citi信用卡之客戶。
 2. 每次交易最高可享HK$120同等汽油。
 3. 優惠不可與Shell Value卡、Shell卡或其他優惠同時使用。優惠不可於特別折扣時段使用。
 4. 額外獲贈之汽油將根據當時適用之相關汽油價格計算。如因座駕的油缸容量不足而未能全數享用此優惠所贈之額外汽油,剩餘之汽油優惠將會作廢。
限時優惠2:
送您臭氧車廂空氣淨化服務

推廣期:2020年8月7日至12月31日

憑Citi信用卡於指定Shell油站洗車中心購買任何洗車服務,送您10分鐘臭氧車廂空氣淨化服務。

電腦洗車服務 (10分鐘)

(價值: HK$140-180)

人手泡沫洗車服務 (30分鐘)

(價值: HK$190-299)

送10分鐘臭氧車廂空氣淨化服務

(價值HK$200)

 1. 優惠只適用於花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行之Citi信用卡之客戶。
 2. 優惠只適用於香港13間提供電腦洗車或人手泡沫洗車之蜆殼油站(鯉魚門道油站除外)。
 3. 優惠只適用於洗車中心開放時間及非休息日,請預先致電相關蜆殼油站洗車中心查詢開放時間及休息日子並預約服務。洗車中心詳情:www.shell.com.hk/service
限時優惠3:
用Pay with Points憑分消費短訊兌換服務享低至7折積分兌換率

推廣期:2020年8月7日至12月31日

憑指定Citi信用卡於Shell油站消費, 用Pay with Points憑分消費短訊兌換服務抵銷任何簽賬,可享低至7折積分兌換率。

指定Citi信用卡 原需積分 優惠積分
Citi Prestige,
PremierMiles
信用卡
205積分
=HK$1
140積分
=HK$1
Citi Rewards,
Gold, Classic
信用卡
270積分
=HK$1
190積分
=HK$1
 1. 除特別註明外,優惠只適用於花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行之Citi Ultima 信用卡,Citi Prestige 信用卡,Citi PremierMiles 信用卡,Citi Rewards 信用卡(Citi Rewards銀聯信用卡除外),Citi 金卡及 Citi 普通卡基本卡之客戶。
 2. Pay with Points憑分消費–短訊兌換服務的優惠積分兌換率只適用於抵銷於蜆殼油站進行的簽賬。
只需3 clicks即可
憑分抵銷簽賬
 • 1

  憑指定Citi信用卡*於本地任何商戶**簽賬後,您將收到Citi發出之短訊到您已登記的手機號碼++。24小時內按短訊上之連結至「Pay with Points憑分消費」網站。

 • 2

  於「Pay with Points憑分消費」網站自由選擇您想兌換的金額^

 • 3

  成功憑分抵銷簽賬後+,您會收到即時確認通知。

備註:

1. Citi Pay with Points 憑分消費只適用於指定Citi信用卡之主卡客戶。
2. 積分兌換率隨指定信用卡類別、指定商戶及商戶類別而異,並會不定時作出更改。適用之積分兌換及抵銷金額,會以兌換時Citi Pay with Points憑分消費網站所顯示的「所需積分」為準。
* Citi Rewards銀聯信用卡除外。優惠只適用於收到短訊之參與Citi信用卡持卡人,詳情請参閱條款及細則。
** 以港幣支付之零售及線上交易。
++ 於銀行記錄上的登記手機號碼。
^ 每次兌換可高達該項簽賬金額(需視乎持卡人積分結餘為準)及最低金額(取決於Citi憑分消費網站上顯示的最低所需積分)。
+ 該項兌換將會在7天内存入參與Citi信用卡之主卡賬戶內,且於下一個月結單周期中予以顯示。
提提您

Shopping完想睇返信用卡簽賬紀錄?件衫退咗貨想知啲錢refund返未?
唔使等月尾statement喇,登入Citi Mobile® App幾時睇返都得啦!

一般條款及細則:

 1. 除特別註明外,優惠只適用於花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行之Citi信用卡之客戶(「客戶」)(「認可信用卡」)。當簽賬系統不能處理個別信用卡類別時,商戶可能不接受有關認可信用卡,詳情請向商戶查詢。
 2. 客戶須於付款前聲明享用有關優惠,並以認可信用卡簽賬方可享優惠。
 3. 除特別註明外,優惠不可與其他優惠、折扣或優惠券同時使用、不可轉讓予其他人、不可兌換現金或換取其他優惠。
 4. 優惠須受貨品或服務供應、賬戶審查及批核、依花旗銀行及商戶之最終決定權而定。圖片、產品資料及價錢只供參考。
 5. 花旗銀行不負責一切有關貨品或服務事宜。任何有關貨品或服務之責任,一概由商戶負責。
 6. 花旗銀行及香港蜆殼有限公司(「商戶」)保留隨時修改此條款及細則之權利而毋須另行通知。
 7. 如有任何爭議,花旗銀行及商戶保留最終決定權。
 8. 如中英文條款有所差異,一概以英文版本為準。
 9. 須受其他條款及細則約束,詳情請向商戶查詢。

「額外HK$60汽油優惠」之條款及細則:

 1. 推廣期由2020年11月1日至12月31日(包括首尾兩日)(「推廣期」)。
 2. 除特別註明外,優惠只適用於花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行之Citi信用卡之客戶。
 3. 客戶憑Citi信用卡於推廣期內於任何一間Shell油站惠顧汽油每滿HK$400, 可額外獲贈價值HK$60之同等汽油。每次交易最高可享HK$120同等汽油。
 4. 優惠不可與Shell Value卡、Shell卡或其他優惠同時使用。優惠不可於特別折扣時段使用。
 5. 額外獲贈之汽油將根據當時適用之相關汽油價格計算。如因座駕的油缸容量不足而未能全數享用此優惠所贈之額外汽油,剩餘之汽油優惠將會作廢。

「免費臭氧車廂空氣淨化服務優惠」之條款及細則:

 1. 推廣期由2020年8月7日至12月31日(包括首尾兩日)(「推廣期」)。
 2. 除特別註明外,優惠只適用於花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行之Citi信用卡之客戶。
 3. 客戶憑Citi信用卡於推廣期內到指定蜆殼油站洗車中心購買任何洗車服務,可享免費10分鐘臭氧車廂空氣淨化服務。
 4. 此優惠只適用於香港13間提供電腦洗車或人手泡沫洗車之蜆殼油站(鯉魚門道油站除外)。
 5. 此優惠只適用於洗車中心開放時間及非休息日,請預先致電相關蜆殼油站洗車中心查詢開放時間及休息日子並預約服務。洗車中心詳情:www.shell.com.hk/service

「Pay with Points憑分消費–短訊兌換服務優惠積分兌換率」之條款及細則:

 1. 推廣期由2020年8月7日至12月31日(包括首尾兩日)(「推廣期」)。
 2. 除特別註明外,優惠只適用於花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行之Citi Ultima 信用卡, Citi Prestige 信用卡, Citi PremierMiles 信用卡, Citi Rewards 信用卡(Citi Rewards銀聯信用卡除外), Citi 金卡及 Citi 普通卡基本卡(「指定信用卡」)之客戶。
 3. 持卡人透過指定信用卡於蜆殼油站進行合資格簽賬,即可以優惠積分兌換率進行Pay with Points憑分消費–短訊兌換服務抵銷於蜆殼油站進行的簽賬。詳情如下:

  Citi Ultima, Prestige, PremierMiles 信用卡 Citi Rewards, Gold, Classic 信用卡
  原兌換率: 205積分=HK$1
  優惠兌換率: 140積分=HK$1
  原兌換率: 270積分=HK$1
  優惠兌換率: 190積分=HK$1

 4. 此優惠受「Pay with Points憑分消費– 短訊兌換服務」條款及細則約束。

「Pay with Points憑分消費–短訊兌換服務」條款及細則:

 1. Pay with Points憑分消費 – 短訊兌換服務(「本服務」)適用於花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)發行的Citi Ultima 信用卡, Citi Prestige 信用卡, Citi PremierMiles 信用卡, Citi Rewards 信用卡(Citi Rewards銀聯信用卡除外), Citi 金卡及 Citi 普通卡基本卡客戶(「客戶」)(「指定信用卡」)。
 2. 本服務適用於本地商戶或商戶類別,且於短訊中列明的認可信用卡交易 (「指定交易」)。本地商戶類別以VISA/Mastercard®國際組織的定義及商戶的收單行設定為準。指定簽賬不包括(但不限於)現金透支、銀行費用、信用卡結餘轉賬金額、折現計畫之金額、賬單「分期更好使」計劃、簽賬「分期更好使」計劃、「Quick Cash」套現分期計劃、繳付稅務局之稅項、賭場交易、經Citi PayAll之付款、其他未經許可或有舞弊/欺詐成分之簽賬及指定電子錢包賬戶轉賬或增值交易(包括但不限於Payme、支付寶及微信支付)。花旗銀行保留認定指定簽賬之權利。
 3. 如欲使用本服務,客戶需以其於花旗銀行賬戶中登記的手機號碼點選短訊中列明的兌換連結,並選擇欲以Citi ThankYouSM Rewards積分(「積分」)兌換的交易金額。
 4. 客戶必須以短訊中列明的認可信用卡中的積分兌換。
 5. 本服務以合資格的客戶使用的電信服務業者所能提供的服務範圍為準,並受相關條款及收費所約束。
 6. 本服務於客戶進行指定交易後24小時內有效。
 7. 兌換賬單信用額以抵銷指定交易的積分將於客戶的賬戶結餘中扣除(「兌換」)。客戶每次兌換最高可達該項簽賬金額或可使用之積分餘額(以較低者為準)進行兌換。客戶每次兌換需達最低金額(取決於Citi Pay with Points憑分消費網站上顯示最低所需積分)。賬單信用額將於換領申請日起7日內存入客戶賬戶。
 8. 花旗銀行不保證短訊內容之傳送、正確、及安全。如手機號碼有所變更,客戶應立即向花旗銀行更新。花旗銀行不就因本服務所造成客戶或任何人的損失或損害承擔任何責任,包括但不限於:(a) 短訊未送達,延遲送達,送達錯誤或部分送達; 或 (b) 短訊內容有誤。
 9. 本服務不得取消、退還、交換或兌換為現金或其他促銷活動。
 10. 如客戶退貨或撤銷指定交易,相對應的賬單信用額將保留於客戶的信用卡賬戶,而客戶的積分將不作退還。
 11. 除特別註明外,本服務受Citi ThankYouSM Rewards條款及細則約束,詳情請瀏覽https://www.citirewards.com/cms/sites/globalrewards-hk-zho/terms-and-conditions.page
 12. 花旗銀行保留隨時終止本服務及修改其條款及細則之權利而無須另行通知。
 13. 花旗銀行不負責一切有關貨品或服務事宜。任何有關貨品或服務之責任,一概由有關商戶負責。
 14. 如有任何爭議,花旗銀行保留最終決定權。
 15. 如中英文條款有所差異,一概以英文版本為準。

如您尚未選取以短訊接收本行的優惠資訊,請填妥及交回相關表格。

 1. https://www.citibank.com.hk/chinese/credit-cards/pay-with-points-redemption-pdf/form.pdf 下載並填寫表格;
 2. 將填妥的表格交到花旗銀行分行或郵寄到花旗銀行(香港)有限公司 - 香港軒尼詩道郵政信箱20151號。

借定唔借?還得到先好借!

尚未擁有Citi 信用卡?

立即申請專享環球獎賞