Citi Pay with Points 登陸 Cinema City,俾你買低至88折1戲飛睇盡最新猛片,仲可以直接用信用卡積分抵銷簽賬!
從此睇戲分分鐘唔使錢,仲可以賺高達HK$120回贈!

賺盡HK$120現金回贈話咁易2


10/28 – 12/31
上 Cinema City App 或網頁
用認可 Citi 信用卡3購買
任何電影戲票


付款後在 Citi Pay with
Points 界面中選擇以積分
抵銷簽賬的金額


抵銷簽賬HK$50或以上
即可獲HK$60現金回贈


可享優惠2次,總共賺
高達HK$120
現金回贈4

即上Cinema City買心水戲飛:

立即購票
 1. 只適用於 Cinema City 朗豪坊、Cinema City柴灣 、Cinema City JP、Candy Park by Cinema City及 Cinema City Victoria。每宗交易可購買最多8張優惠戲票。折扣後之戲票票價會調高至最接近之個位結算。
 2. 優惠只限首1,000名認可客戶於推廣期內完成以下步驟才能享有現金回贈(優惠): (1) 憑認可信用卡於Cinema City網站或App作單一淨額簽賬購買任何電影戲票;(2) 並隨後以該認可信用卡成功於Cinema City網站或App使用Citi Pay with Points憑分消費抵銷HK$50或以上的簽賬。請確認信用卡的帳戶內擁有足夠的積分才能參加促銷活動。客戶於任何情況下退貨或撤銷合資格交易或撤銷Citi Pay with Points憑分消費之兌換,花旗銀行及有關商戶保留權利取消給予客戶優惠而毋須另行通知。
 3. 除特別註明外,推廣之優惠只適用於由花旗銀行所發行之Citi Ultima信用卡、Citi Prestige信用卡、Citi PremierMiles信用卡、Citi Rewards信用卡、Citi金卡及Citi普通卡(「認可信用卡」)之主卡客戶(「認可客戶」)。
 4. 花旗銀行將保留最終決定權核實客戶是否合資格獲取優惠。有關簽賬如獲花旗銀行核實後確認為合資格獲取優惠,相關現金回贈將於2020年3月15日或之前自動存入客戶認可信用卡賬戶並顯示於月結單上。

簡單幾步用積分抵銷買飛簽賬:

 • 用認可Citi信用卡3簽賬後按繼續, 即體驗Pay with Points憑分消費
 • 進行身份驗證
 • 選擇您想兌換的金額,立即兌換,憑分抵銷簽賬!

下載Cinema City App:


iOS:

Android:想睇更多全年戲票優惠?

「賺高達HK$120 現金回贈」之條款及細則:

 1. 除特別註明外,推廣之優惠只適用於由花旗銀行所發行之Citi Ultima信用卡、Citi Prestige信用卡、Citi PremierMiles信用卡、Citi Rewards信用卡、Citi金卡及Citi普通卡(「認可信用卡」)之主卡客戶(「認可客戶)。
 2. 於推廣期內,認可客戶須每次完成以下步驟方可賺取HK$60 現金回贈:
  (1) 憑認可信用卡於Cinema City網站或App作單一淨額簽賬購買任何電影戲票;
  (2) 並隨後以該認可信用卡成功於Cinema City網站或App使用Citi Pay with Points憑分消費抵銷HK$50或以上的簽賬。每位認可客戶於整個推廣期內可賺取最多價值HK$120的現金回贈。
  於Cinema City網站或App作單一淨額簽賬購買任何電影戲票 Citi Pay with Points憑分消費金額
  (HK$)
  可賺取現金回贈金額
  (HK$)
  整個推廣期內可賺取現金回贈之最高總值
  (HK$)
  第一次 $50或以上 $60 $120
  第二次 $50或以上 $60
 3. 優惠只限首1,000名於推廣期內完成上述優惠步驟之認可客戶。
 4. 合資格持卡人必須在認可信用卡的帳戶內擁有足夠的積分才能參加促銷活動。
 5. 花旗銀行將保留最終決定權核實客戶是否合資格獲取優惠。有關簽賬如獲花旗銀行核實後確認為合資格獲取優惠,相關現金回贈將於2020年3月15日或之前自動存入客戶認可信用卡賬戶並顯示於月結單上。
 6. 認可客戶即使使用其下多張認可信用卡作簽賬,花旗銀行將統一認可客戶於推廣期內Citi Pay with Points憑分消費之記錄,每位認可客戶(根據花旗銀行記錄之香港身份證/護照號碼)只可獲享現金回贈之最高總值HK$120一次。
 7. 「單一淨額簽賬」只適用於扣除所有折扣、減價金額及現金券金額後之單一簽賬。所有未誌賬/取消/退款/僞造/未經許可之簽賬均不適用。

「Cinema City - 3D / 2D / 全景聲 (如適用) 戲票88折優惠」條款及細則:

 1. 於優惠期內(2018年12月13日至31日,2019年1月1日,2019年1月24日至2月14日及2019年12月12日至31日之放映日除外)經朗豪坊、Cinema City柴灣、Cinema City JP、Candy Park by Cinema City及Cinema City Victoria指定售票途徑以認可信用卡購買正價3D/2D/全景聲(如適用)戲票,即可獲享88折優惠。
 2. 折扣後之戲票票價會調高至最接近之個位結算。
 3. 客戶每宗交易可購買最多8張優惠戲票。

一般條款及細則:

 1. 除特別註明外,推廣期由2019年10月28日至2019年12月31日(包括首尾兩日)(「推廣期」)。所有單一淨額簽賬(以交易日計算,定義見條款23) 及所有Citi Pay with Points憑分消費(以兌換日計算,定義見「Citi Pay with Points憑分消費」 條款及細則)必須於推廣期內進行。
 2. 推廣只適用於Cinema City網站及手機應用程式(「App」) 。
 3. 除特別註明外,推廣只適用於由花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行之Citi Ultima信用卡、Citi Prestige信用卡、Citi PremierMiles信用卡、Citi Rewards信用卡、Citi金卡及Citi普通卡(「認可信用卡」)之主卡客戶(「認可客戶」)。當簽賬系統不能處理個別信用卡類別時,Cinema City (「商戶」)可能會不接受有關認可信用卡,詳情請向商戶查詢。
 4. 客戶必須以認可信用卡於推廣期內簽賬方可享優惠。
 5. 花旗銀行將會根據儲存於花旗銀行之紀錄,以決定客戶是否合資格參加此推廣優惠或核實簽賬是否為認可簽賬。
 6. 如有任何舞弊/欺詐成分或取消用作計算回贈之有關交易,花旗銀行有權從有關認可信用卡賬戶內扣取相關優惠之價值而無須另行通知。
 7. 客戶之賬戶必須於推廣期內及獲取優惠時保持有效及信用狀況良好。花旗銀行保留取消優惠之權利而無須另行通知。
 8. 客戶必須保留所有簽賬存根正本及/或其他文件。如有任何爭議,花旗銀行保留要求客戶提供有關單一淨額簽賬存根正本及其他文件或證據的權利,以作核實。所提供之有關簽賬存根正本及其他文件或證據將不獲退回。
 9. 除特別註明外,此推廣不可與其他優惠、折扣或優惠券同時使用,不可轉讓予其他人、不可兌換現金或其他優惠。
 10. 除特別註明外,此推廣之所有優惠可同時使用。
 11. 除特別註明外,所有金額均以港元計算。
 12. 於此推廣所獲得之優惠,不可用作繳付尚欠賬項、不可提取作為現金透支、不可轉讓予其他人、不可兌換現金或換取其他優惠。
 13. 此推廣須受貨品或服務供應、賬戶審查及批核限制,並須依花旗銀行及商戶之最終決定權而定。圖片、產品資料及價錢只供參考。
 14. 花旗銀行不負責一切有關貨品或服務之事宜。任何有關貨品或服務之責任,一概由商戶負責。詳情請向商戶查詢。
 15. 花旗銀行及商戶保留隨時修改此條款及細則之權利而無須另行通知。如有任何爭議,花旗銀行及商戶保留最終決定權。
 16. 如中英文條款有所差異,一概以英文版本為準。

「Citi Pay with Points憑分消費」 條款及細則:

 1. Citi Pay with Points憑分消費服務(「本服務」)適用於花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」) 所發行的Citi 普通卡,Citi 金卡,Citi Rewards 信用卡,Citi PremierMiles 信用卡,Citi Prestige 信用卡及Citi Ultima Card信用卡(「認可信用卡」)之主卡客戶 (「客戶」)。
 2. 本服務適用於客戶憑認可信用卡於Cinema City網站及手機應用程式的單一淨額簽賬(定義見下述條款3) (「合資格交易」) 。
 3. 「單一淨額簽賬」只適用於扣除所有折扣、減價金額及現金券金額後之單一簽賬。所有未誌賬/取消/退款/僞造/未經許可之簽賬均不適用於本服務。
 4. 如欲使用本服務,客戶必須提供於花旗銀行最後登記之手機號碼來獲取一次性密碼以便身份驗證。當一次性密碼成功輸人後,客戶身份將被核實及即時可選取Citi積分(「積分」)來兌換金額以完成本服務下的兌換。
 5. 隨後於Cinema City網站或手機應用程式即使以相同的認可信用卡作的兌換均需要再進行身份驗證。
 6. 本服務於客戶進行合資格交易後有效。若客戶在自願或非自願(包括但不限於網絡中斷、電子設備故障或Cinema City網站或手機應用程式的意外中斷)的情況下退出上述條款4-5所列出的任何步驟,客戶將不能繼續本服務並需要在Cinema City網站或手機應用程式再次進行合資格交易以享受本服務。
 7. 兌換賬單信用額以抵銷合資格交易的積分將於客戶的賬戶結餘中扣除。客戶每次兌換最高可達該項交易金額或可使用之積分餘額(以較低者為準)進行兌換。客戶每次兌換需達最低金額(取決於Cinema City網站或手機應用程式的Citi Pay with Points網頁上顯示最低所需積分)。賬單信用額將於兌換申請日起7日內存入客戶賬戶。
 8. 積分兌換率隨指定信用卡類別而異,並會不定時作出更改。適用之積分兌換及抵銷金額,會以兌換時透過Cinema City網站或手機應用程式之Citi Pay with Points網頁所顯示的為準。
 9. 如手機號碼有所變更,客戶應立即向花旗銀行更新。花旗銀行不就因本服務所造成客戶或任何人的損失或損害承擔任何責任。
 10. 本服務不得取消、退還、交換或兌換為現金或其他促銷活動。
 11. 如客戶於任何情況下退貨或撤銷合資格交易,相對應的賬單信用額將保留於客戶的信用卡賬戶,而客戶的積分將不作退還。
 12. 除特別註明外,本服務受Citi ThankYouSM Rewards條款及細則約束,詳情請瀏覽https://www.citirewards.com/cms/sites/globalrewards-hk-zho/terms-and-conditions.page。

借定唔借?還得到先好借!

尚未擁有Citi 信用卡?

立即申請專享環球獎賞